Predlogi za izvedbo dnevov dejavnosti 

Dnevi dejavnosti se osredotočajo na poglobljeno razumevanje lokalne kulturne dediščine in njenega pomena za skupnost, da učenci prepoznajo vlogo kulturne dediščine pri oblikovanju njihove identitete in skupnosti. Povezava s šolskim kurikulumom zagotavlja, da so dejavnosti povezane z učnim načrtom in prispevajo k širjenju znanja učencev.

Za vas smo pripravili predloge za izvedbo petih dnevov dejavnosti, ki so vezani na spoznavanje lokalne kulturne dediščine, naravnih materialov in starih znanj in poklicev, ki so pri gradnji potrebni.  

Kako so živeli nekoč ?

Kulturni dan za 2. in 3. VZO

Primer načrtovanja dejavnosti prikazuje, na kakšen način lahko literarno besedilo povežemo s snovno kulturno dediščino.

Dejavnost je primerna za izvedbo v vseh treh triadah, prilagodimo le izbiro besedila glede na vsebino in zahtevnost. Prav tako lahko prilagodimo medpredmetne povezave, trajanje dejavnosti in metode dela.

Učenci spoznavajo pomen in razliko med pojmoma dediščina in kulturna dediščina se spoznajo s poklici preteklosti in prepoznajo vrednote ohranjanja kulturne dediščine v lokalnem okolju.

 

 

Kaj dela, kdo dela, kaj zna ?

Kulturni dan za 2. in 3. VIO

Učenci skozi delavnico  povežejo vrednote iz zgodbe s sedanjostjo, prepoznajo pomen izbire poklica in spoznajo pomen tradicionalnih znanj za ohranjanje arhitekturne dediščine v lokalnem okolju.

 

Gradiva

Tehnični dan za 1., 2. in 3. VIO

Učenci skozi delavnico :

 • spoznajo vplive okolja na stabilnost, trdnost in trajnost zgradb,
 • prepoznajo vrste gradiv in jih sortirajo po kriterijih: izvora, nosilnosti, obstojnosti, sposobnosti izolacije proti vlagi, toploti in zvoku,
 • spoznajo vrste in lastnosti tradicionalnih in sodobnih gradiv,
 • prepoznajo pomen izbire trajnostnih gradiv v lokalnem okolju,
 • spoznajo estetski vidik uporabe gradiv,
 • pridobijo občutek za odnos med prostornino in maso elementov zgradb,
 • spoznajo pomen tradicionalnih znanj obdelave gradiv za ohranjanje arhitekturne dediščine v lokalnem okolju.

 

 

Gradnja z opeko

Tehnični dan za 2. in 3. VIO

Učenci skozi delavnico :

 

 • spoznajo pomen poznavanja tradicionalne gradnje v lokalnem okolju,
 • spoznajo prednosti uporabe tradicionalnih gradiv pri prenovah stavb arhitekturne dediščine in pri novogradnjah,
 • pridobijo veščine sestavljanja elementov v celoto z upoštevanjem pravil zidanja,
 • ocenijo kakovost svojega dela s preverjanjem stabilnosti modela zidu z obremenitvijo,
 • povezujejo teoretična pravila s praktično izvedbo z modeli,
 • razumejo uporabo meril pri načrtovanju,
 • spoznajo pomen tehnologije gradnje in upoštevanja pravil pri gradnji za doseganje trdnosti, varnosti, stabilnosti, trajnosti in estetike zidanih zidov

Kamnoseštvo

Tehnični dan za 2. in 3. VIO

Učenci skozi delavnico :

 • spoznajo osnovne lastnosti naravnega kamna,
 • spoznajo orodja za ročno obdelavo naravnega kamna in njegovo uporabo,
 • spoznajo osnovne postopke ročne izdelave kamnoseškega profila,
 • na kosu naravnega kamna ročno izdelajo enostaven ploskovni profil (2. triada) ali robni profil (3. triada),
 • spoznajo delo kamnoseka,
 • prepoznajo pomen gradnje z naravnim kamnom v lokalnem okolju,
 • spoznajo estetsko vrednost naravnega kamna,
 • spoznajo pomen tradicionalne obdelave naravnega kamna za ohranjanje arhitekturne dediščine v lokalnem okolju.